Spelrättsregler

Allmänt
Om du väljer att köpa en spelrätt så har du alltid en lägre årsavgift i jämförelse med medlemsformen Årsmedlem.

KöpaRules5
Du kan välja mellan att köpa en spelrätt från en befintlig medlem som vill sälja eller direkt från kansliet. Priset på spelrätten sätts av marknaden.

Sälja
Om du inte längre vill ha kvar din spelrätt säljer du den till en fysiskt person, ej företag. Inga återköp av spelrätter görs. Meddela i första hand kansliet så att annons kan läggas ut på hemsidan. Vid försäljning ska befintligt spelrättsbevis signeras av köparen och av Åby Intressenter efter omregistrering.

Återbetalning av erlagd årsavgift sker om försäljning skett innan den 1/7. Därefter sänks beloppet något och efter mitten av september sker ingen återbetalning alls.

Om du inte lyckas sälja din spelrätt under en period av 12 månader kan du lämna tillbaks densamma, dock utan ersättning.

Ansvar med spelrätt
Ett innehav av en spelrätt förpliktigar till att årligen betala gällande avgifter tills dess en försäjning är gjord.

Passivt medlemskap
Om du som spelrättsmedlem vill bli passiv medlem kan det beviljas för ett år i taget. Giltiga skäl är:

–  Graviditet
–  Sjukdom
–  Värnplikt
–  Studier på annan ort

Intyg erfordras och skall alltid bifogas ansökan. Kostnad för passivt medlemskap är 500,-.

Uthyrning av spelrätt
Medlem som ej önskar vara aktiv kan hyra ut sin spelrätt genom att i första hand meddela kansliet detta. Annons läggs då ut på hemsidan.

Medlemmen är dock skyldig att erlägga full årsavgift tills dess kansliet erhållit hyresavgiften från hyresmannen. Återbetalning av erlagd årsavgift sker om uthyrning skett innan den 1/7. Därefter sänks beloppet något och efter mitten av september sker ingen återbetalning alls. Spelrättsinnehavaren blir automatiskt passiv året ut.